Algemene voorwaarden

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ik-vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Jantien010 bedoeld.

Jantien010
Jantien van Driel         
Molenlaan 135

3055 EK Rotterdam

Kamer van Koophandelnummer 24385052

Contact via: [email protected]

Artikel 2 Voorwaarden deelname online programma's

2.1 De online programma’s (hierna ook wel genoemd: programma’s) zijn bedoeld voor mensen die interesse hebben in schrijven.

2.2 In mijn programma's deel ik mijn kennis, ervaring en tips om te zorgen dat je zelf je eigen teksten gaat schrijven. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft.

2.3 Online coachcalls mogen maximaal 24 uur van tevoren afgezegd worden. In overleg plannen we een nieuwe afspraak in. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van te voren afgezegd wordt, vervalt het Skypegesprek en kan het dus niet ingehaald worden.

2.4 Vragen van administratieve aard of over het programma, beantwoord ik binnen twee (2) weken.

2.5 Mocht een vraag een langere verwerkingstijd vragen, dan beantwoord ik die binnen vier (4) weken. Ik laat je in dat geval weten dat ik je bericht heb ontvangen en geef je een indicatie van wanneer je een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 3 Eigen risico

3.1 Deelname aan een programma is geheel op eigen risico.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van mijn programma’s zijn altijd exclusief 21% BTW.

4.2 Betaling kunnen niet in termijnen betaald worden.

4.4 Aanbiedingen en prijzen zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s.

4.5 Mocht het zijn dat je door een belangrijke reden niet mee kunt doen aan een programma in deze periode dan kan dit altijd nog bij een latere lancering gedaan worden.

4.6 Er geldt een wettelijke bedenktermijn van veertien (14) dagen. Veertien, (14) dagen na datum overeenkomst is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen.

Artikel 5 Gebruik materialen (werkboek, video’s en mailtjes)

5.1 De teksten van de werkboeken, video’s van het programma en de mailtjes heb ik ontwikkeld en geschreven. Hierop is auteursrecht van toepassing. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 6 Materialen en licenties

6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over een programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

7.4 Ik reageer uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van je klacht.

7.5 Ik handel een klacht binnen vier (4) weken af.

7.6 Mocht er langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, dan word je hiervan binnen twee (2) weken na het indienen van je klacht op de hoogte gesteld en zal ik het uitstel toelichten. Ik streef ernaar binnen acht (8) weken uitsluitsel te geven.

7.7 Ik registreer je klacht en zal die twee (2) jaar bewaren.

7.8 Ik behandel je klacht vertrouwelijk.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en overmacht

8.1 Ik heb het recht de overeengekomen afspraken op te schorten, als ik door omstandigheden, die buiten mijn invloedsfeer liggen of waarvan ik bij het sluiten van de overeenkomst niet of de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte tijdelijk verhinderd ben mijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 9 Privacy

9.1 Ik ga vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van consumenten. Ik verstrek deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer: een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Jantien010 en de consument in kwestie; en/of dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende consument. Jantien010 houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen.

9.2 Mocht je je aanmelden via een affiliate partner van Copyschool, dan geef je toestemming dat ik je naam en e-mailadres deel met de betrokken affiliate. Hiermee kan de affiliate je toegang geven tot de extra attentie van haar of zijn kant.

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.  

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan het arrondissement van rechtbank Rotterdam.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op een aangekondigd tijdstip.

13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.